ประวัติความเป็นมาภาระกิจของเราบริการที่จัดให้การดำเนินงานการฝึกอาชีพ

 

English
หน้าหลัก
บ้านนนทภูมิ
มูลนิธิฯที่ให้การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ประกาศหนังสือราชการ
หนังสือเวียนส่วนราชการ
ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็ก
การรับบริจาคเงิน/สิ่งของ
การรับอุปการะเด็ก
Webboard
Mail@nontapum.com


 

 

 
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประวัติความเป็นมา

        เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กๆผู้พิการซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและเป็นการแบ่งเบาภาระขององค์กรและประชาชนที่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเด็กๆผู้พิการเหล่านี้ได้ทั่วถึงและเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นระบบและขั้นตอนที่ถูกต้องเรียบร้อยทางกรมประชาสงเคราะห์จึงมีนโยบายให้ก่อตั้งหน่วยงานต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือผู้พิการเหล่านี้ขึ้นในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศ
          ณ จุดนี้จึงได้ก่อตั้งสถานสงเคราะห์เด็กพิการขึ้นโดยใช้ชื่อว่า
“สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2513
         
ปัจจุบัน “สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ดหรือ    ”บ้านนนทภูมิ” เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดสำนักบริการสวัสดิการสังคม 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ( Department of Social Development and Welfare )  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( Ministry of Social Development and Human Security ) และได้ดำเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมายนี้มาโดยต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันเป็นระยะเวลา 34 ปี โดยให้การบริการสงเคราะห์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการทางร่างกายทั้งชายและหญิง อายุ 7-18 ปี หรือมากกว่านี้ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา การฝึกอาชีพ การพัฒนา การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ด้าน คือ ในด้านการแพทย์ การอาชีพ การศึกษา และการสังคม  ให้เป็นผู้สามารถพึ่งตนเอง  และมีความสุขตามอัตภาพ

สถานที่ตั้ง
          เลขที่
78/5 หมู่ 1 ถนนติวานนท์  ซอยติวานนท์ 1  ตำบลบางตลาด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120
โทรศัพท์ : 0-2583-8396 , 0-2583-7999 , 0-2583-2532
โทรสาร   :  กดต่อ 115 เพื่อขอสัญญาณเครื่องโทรสาร
เว็ปไซด์  http://www.nontapum.com
Email    webmaster@nontapum.com
            
nontapum@nontapum.com

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)   ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม  และเป็นกำลังใจ  ให้กับเด็กๆผู้พิการ  หากท่านมีความสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส  ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในสังคม  ติดต่อบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อสนับสนุนด้านสวัสดิการเด็ก  อุปกรณ์กีฬา นันทนาการอุปกรณ์การศึกษา และกายอุปกรณ์เช่น รถโยก รถเข็น ไม้ค้ำยัน เฝือกเหล็ก เครื่องช่วยเดิน ฯลฯ ได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) 

www.backtohome.org ศูนย์พิทักษ์เด็กเยาวชนและสตรี เว็บไซต์การเคหะแห่งชาติ เว็บไซต์สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เว็บไซต์สำนักงานธนานุเคราะห์
เว็บไซต์ห้องสมุด สวรส. เว็บไซต์สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ เว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ


สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด
Home for Children with Disabilities.
เลขที่ 78/5 หมู่ 1 ซอยติวานนท์ 1 ถนนติวานนท์
ตำบลบางตลาด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์ 11120
ทรศัพท์ : 0-2583-8396 , 0-2583-7999 , 0-2583-2532  Fax : กด 115 ขอสัญญาณ

E-mail: webmaster@nontapum.com
E-mail: mail@nontapum.com ( ผู้บริหารบ้านนนทภูมิ )